BOR İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU

 
 
 
Adı Soyadı
 
Görev Ünvanı
 
Kuruldaki Görevi
 
 
Bekir Sıtkı DAĞ
 
Kaymakam
 
Başkan
 
Serkan BARAN
 
Belediye Başkanı
 
Üye
 
Fahrettin ANIL
 
Esnaf (İl Genel Mec.Üyesi)
 
Üye
 
Mustafa ALTUNBAŞ
 
AKP İlçe Başkanı
 
Üye
 
Erdal GEVREKÇİ
 
CHP İlçe Başkanı
 
Üye
 
Cemalettin BAĞCI
 
MYO Yrd. Doç. Dr.
 
Üye
 
Arife ARSLAN
 
Serbest Avukat
 
Üye
 
Ömür GÜNGÖR
 
Bor Devlet Hast. Başhk.
 
Üye
 
Halil ERDOĞAN
 
Eğitim Bir-Sen
 
Üye
 
Kıvanç ŞİMŞEK
 
Yeşil Bor Gazetesi
 
Üye
 
Fuat ÖZKAN
 
Bor FM Yönetim Kur. Bşk. 
 
Üye
 
Erdem TUĞRUL
 
Muhtarlar Derneği Başkanı
 
Üye
 
Mevlüt HAZIR
 
Okul Aile Birliği Başk.
 
Üye
 
Ganime ŞEREN
 
Atatürkçü Düşünce Derneği
 
Üye
 
Yüksel BALÇIK
 
Yardım Sevenler Derneği
 
Üye
 
 
 
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ GÖREVLERİ
        02.11.2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanarak, ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, konu ile ilgili Devlet Bakanlığınca verilen görevleri yerine getirmek amacıyla İnsan Hakları İl ve ilçe Kurulları oluşturulmuştur.
        Başbakanlıkça 23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir.
İl ve İlçe Kurullarının Görevleri
        İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masasıİl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek.
-  İnsan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak.
-  İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik ve Kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak, çalışmaları yapmak.
-  Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, İlçelerde İl Kuruluna, İllerde Başkanlığa bildirmek.
 
 
İNSAN HAKLARI
        İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu ve insan onurunu temel alan; her yerde ve herkes için geçerli olan; bireyi diğer bireylere, topluma ve devlete karşı koruyan, ancak devletin yükümlülüğünü esas alan; bireye yetkiler ve ödevler yükleyen; pozitif hukukça güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin tümüdür.
İnsan Haklarının Özellikleri
1. İnsan haklarının bir özelliği, insan olarak doğmakla kazanılmasıdır. İnsan doğar doğmaz hukukun kendisine tanıdığı tüm hakları elde etme konusunda eşit değere sahiptir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesine göre, 'Bütün insanlar özgür ve onurda ve haklarda eşit olarak doğarlar'. İnsanın doğar doğmaz bütün hakları elde edebilmesine 'hak ehliyeti' denir. Dolayısıyla hiç kimse doğuştan ırkı, rengi, dili, dini, cinsiyeti gibi makul ve objektif olmayan nedenlerle, hukukun tanıdığı haklardan mahrum edilemez. Ancak insanın doğuştan bütün haklara sahip olabilmek açısından eşit olması, doğar doğmaz tüm haklardan yararlanabileceği anlamına gelmez. Hukukun tanıdığı haklardan yararlanabilmek için hukuk düzeni bazı koşullar arayabilir. Haklardan yararlanabilme yetkisine 'fiil ehliyeti' denir. Bu nedenle insan olarak tüm haklara sahip olmak açısından eşit olmakla birlikte, bir haktan yararlanabilmek için öncelikle o hakkı elde etmiş olmamız ve o hakkı kullanabilecek koşulları sağlamamız gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, herkes doğuştan evlenme hakkına sahiptir. Ancak evlenme hakkından yararlanabilmek için hukukun öngördüğü yaşa gelmek gerekmektedir. Yine herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Ancak bu haktan yararlanabilmek için hukukun öngördüğü şekilde hakkı kullanabilecek bir mal elde etmiş olmak gerekmektedir.
2. İnsan haklarına ilişkin bir diğer özellik, hakların 'insan onuru'na dayanmasıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin başlangıç bölümünün ilk cümlesinde, 'İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve bunların eşit ve devredilmez haklarının tanınması' ifadesine yer verilmiştir. Dolayısıyla insan olmak başlı başına bir değerdir. Bu değerin korunması insan haklarının temel işlevidir. İnsan maddi ve manevi yönüyle bir bütündür. Bu nedenle insan hakları kişinin hem maddi hem de manevi yönünü korur. İnsan onurunu küçültücü, aşağılayıcı muameleler insan haklarının ihlali anlamına gelir.
3. İnsan haklarının bir özelliği de, 'eşit, devredilmez ve vazgeçilmez' haklar olduğudur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesi 'onurda ve haklarda eşitlik' kenar başlığı ile, 'Bütün insanların onurları ve hakları bakımından eşit ve özgür' doğduklarına işaret edilmektedir. Eşitlik ilkesinin diğer bir ifadesi ayrımcılık yasağıdır. Bildirgenin 2. maddesinde 'Ayrımsız olarak haklara sahip olma' kenar başlığı ile, 'Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir görüş, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhangi bir nedenle ayrım gözetilmeksizin, herkes bu Bildiride yer alan bütün haklara ve özgürlüklere sahiptir' denilmektedir. Ancak hukukta eşitlik fiili eşitlik anlamına gelmez. Hukukta eşitlik kanun önünde eşitlik demektir. Kanun önünde eşitlik ise hukuken aynı durumda olan kişiler arasındaki eşitlik demektir. Dolayısıyla toplumsal yaşamın bir gereği olarak, haklı nedenlerle kişiler arasında farklı muamele yapılabilir. Önemli olan bu farklılıkların oluşmasında, ırk, renk, cinsiyet, dil, din gibi makul ve objektif olmayan nedenlerin kullanılmamasıdır. Yoksa kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık gibi haklı nedenlerle farklı muameleler yapılması ayrımcılık olmayacağı gibi eşitliğe de aykırı olmaz. Bir örnek vermek gerekirse, devlet kamu personeli alırken, kamu yararını gözeterek ihtiyaç duyduğu kadar personel için ilan vermektedir. Başvuranlar arasında, makul ve objektif bir ölçü koyarak bir sınav yapmaktadır. Bu sınavı kazananlar kamu personeli olmaktadır. Dolayısıyla kamu personeli olanlarla olmayanlar arasında bir farklılık yaratılmış olmakla birlikte, bu farklılık ayrımcılık anlamına gelmediği gibi eşitlik ilkesine de aykırı olmaz. Ancak devlet iş başvurusunda ırk, renk, cinsiyet, din gibi makul ve objektif olmayan nedenler ileri sürerse bu eşitliğe aykırı olmuş olur.
4. İnsan haklarının evrensel olma niteliği, Birleşmiş Milletlerce hazırlanan ilk insan hakları belgesinin adına da yansımıştır. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' de adı ile insan haklarının evrensel olduğunu hatırlatmaktadır. Bildirgenin içinde 'evrenselliğe' ilişkin ilk vurgunun 'herkesin' bu haklara doğuştan sahip olduğudur. Bildirgenin başlangıcının ilk cümlesi, 'İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları' haklar şeklinde başlamaktadır. Dolayısıyla insan hakları insanlık ailesinin bütün üyelerine ait haklar olarak evrenseldir. İnsan hakları bölgelere, ülkelere, etnik kimliklere, farklı din mensuplarına göre değişmez. Sadece insan olmak dolayısıyla sahip olunan haklar olduğu için dünyanın her yerinde ve herkes için geçerlidir. Bu gün özellikle uluslar arası insan hakları belgeleri ile, insan hakları dünyanın her yerinde geçerli kılınmaktadır. Bu belgelerle oluşturulan ortak standartlar, taraf ülkelerin hepsinde aynı şekilde uygulanmaktadır.
Hakların Kategorileri
Haklar hakkında düşünmenin birçok yolu vardır. Sık kullanılan bir yolu, hakları üç gruba ayırmaktır:
1. Kişisel ve siyasal haklar: Bunlar 'özgürlüğe-yönelik' haklardır ve bireylerin yaşam hakkını, özgürlük ve güvenlik haklarını; işkence ve esaretten korunmasını; siyasi katılımını; düşünce, fikir, ifade, vicdan ve din özgürlüğünü; örgütlenme ve toplantı özgürlüğünü içerir.
2. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar: Bunlar 'güvenliğe-yönelik' haklardır, konut, sağlık, çalışma ve sendikal haklar ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olarak nitelenir.
3. Dayanışma hakları: Bu hak grubu son 20-30 yılda hızla gündeme gelmiştir. Bu haklar arasında, çevre, barış, gelişme, insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakları ve halkların hakları sayılabilir.
 
İnsan haklarına saygı, günümüzde, tüm çağdaş ve demokratik ülkeler için temel ilke haline gelmiştir. Bu ilke hem uluslararası insan hakları sözleşmeleri hem de anayasalarca güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri arasında “İnsan haklarına saygılı” devlet olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca “Devletin temel amaç ve görevleri” ni gösteren Anayasa’nın 5. maddesinde, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” Devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Anayasamızın 12-74. maddeleri arasında ise, kişilerin temel hak ve ödevleri tek tek güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 90. maddesinde, usulüne göre yürürlüğü girmiş anlaşmaların kanun hükmünde olduğu, ancak insan hakları antlaşmaları ile kanunların çatışmasıdurumunda, insan hakları antlaşmalarının geçerli olduğu ifade edilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu tüm insan hakları anlaşmaları ile uluslar arası hukukun tanıdığı haklar Türk vatandaşlarına da tanınmıştır.
 
Anayasal güvence insan haklarına saygı açısından temel olmakla birlikte yeterli değildir. Bu nedenle Anayasamızda tanınan temel hak ve ödevlerden herkesin tam olarak yararlanabilmesi için insan haklarını koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. İnsan haklarını korumada yargının ve sivil toplumun yanında, yerel düzeyde insan haklarını korumak amacıyla 81 İl ve 850 İlçede, “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları” kurulmuştur. Her il ve ilçede insan haklarına saygının sağlanması için faaliyet gösteren bu kurullar sorunların yerel düzeyde çözülmesi amacıyla oluşturulmuştur.
İLGİLİ MEVZUAT VE BELGELER
ULUSAL MEVZUAT
 • İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Adli Sicil Kanunu
 • Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
 • Başbakanlıİnsan Hakları Başkanlığı Hakkında Kanun
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Tüzük
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalarıİnfazına Dair Tüzük
Yönetmelik
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Hükümlü ve Tutukluların Dışarıdaki Yakınlarıyla Telefonla Görüşmeleri Hakkında Yönetmelik
 • Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği
 • Ceza ve Tevkifevleri İç Yönetmeliği
 • İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliği
 • İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerinin Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İnsan Hakları Üst Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
ULUSLARARASI TEMEL İNSAN HAKLARI BELGELERİ
A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BELGELERİ
 • Birleşmiş Milletler Antlaşması
I. SÖZLEŞMELER
 • SoykırıSuçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
 • İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
 • Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol
 • Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan İkinci Seçmeli Protokol
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol
 • Kadınların Siyasal Haklarına Dair Sözleşme
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili Seçmeli Protokol
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmamaları Konusundaki Seçmeli Protokol
 • Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
II. BİLDİRİLER
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
 • Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
 • Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
 • Gelişme Hakkına Dair Bildiri
 • Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar
 • Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
 • Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler
 • Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar
 • Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısayoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi Soruşturulmasına Dair Prensipler
 • Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
 • Zorla KayıEdilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
 • Savcıların Rolüne Dair İlkeler
 • BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin 1503 Numaralı Kararı
 • İnsan Hakları Savunucuları Rehberi
B. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI BELGELERİ
 • Avrupa Konseyi Statüsü
I. SÖZLEŞMELER
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Protokol
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Birinci Protokol'de TanınmışBulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 7.Protokol
 • İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını öngören 13.Protokol
 • İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
 • İşkencenin ve Gayri insani ya da Küçültücü veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol
 • İşkencenin ve Gayri insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine2 Numaralı Protokol
 • Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 • Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
 • Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü
II. BİLDİRİLER
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Avrupa Cezaevi Kuralları' Başlıklı (87) 3 No'lu Tavsiye Kararı
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Tutuklulara Uygulanacak Asgari Kurallara İlişkin Tavsiye Kararı
C. DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ
 • Kopenhag Kriterleri
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi(Helsinki Belgesi)
 • Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Çağı
 • Avrupa Güvenlik Şartı
 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
 
İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE…
Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yer alan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
1. Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanıkimlik numarasınımutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır.
2. Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadelerin NE, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NİÇİN ve KİM sorularını karşılamasına özen gösterilmelidir.
3. Mağdur siz değil de bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.
4. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.
5. Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yer alan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.
6. Yapacağınız başvuruda şikayet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikâyet edilen kurum veşikâyete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.
Hemen şimdi aşağıdaki linki tıklayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

Online Başvuru (BİMER)
A. HAK KONULARI LİSTESİ
- Âdil Yargılanma Hakkı
- Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
- Ayrımcılık Yasağı
- Bilim ve Sanat Hürriyeti
- Çalışma ve Sözleşme Hakkı
- Çevre Hakkı
- Çocuk Hakları
- Dilekçe / Bilgi edinme Hakkı
- Din ve Vicdan Hürriyeti
- Eğitim ve Öğrenim Hakkı
- Engelli (Özürlü) Hakkı
- Haberleşme/Basın Hürriyeti
- Düşünce ve İfade Hürriyeti
İşkence Yasağı
- Kadın Hakları
- Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
- Konut Dokunulmazlığı Hakkı
- Kötü Muamele Yasağı
- Mülkiyet Hakkı
- Örgütlenme Hürriyeti
- Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
- Sağlık ve Hasta Hakkı
- Seçme ve Seçilme Hakkı
- Sosyal Güvenlik Hakkı
- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
- Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
- Yaşam Hakkı
- Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
- Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı
B. ŞİKÂYET EDİLEN KURUMLAR
- Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
- Banka (Özel ve kamu)
- Belediye
- Ceza ve Tutukevi
- Eğitim ve Öğretim Kurumu
- Emniyet
İl Özel İdaresi
- Jandarma
- Kaymakamlık
- Köy Muhtarlığı
- Meslek Odası ve Birlik
- Özel Sektör (Şirket, İşletme vs.)
- Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı vs)
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dâhil)
- Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
Şikâyet edilen kurum yok
Şikâyet edilen kurum bilinmiyor
C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI:
Kanun önünde eşitlik : 'Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.'
Hemen şimdi aşağıdaki linki tıklayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

Online Başvuru (BİMER)
NOT: Ayrıca şahsen, mektupla veya faksla da il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlık bünyesinde bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına ve sesli olarak da 150 telefon numarasını arayarak başvurunuzuyapabilirsiniz.
Başbakanlıİnsan Hakları Başkanlığı
Detaylı bilgi için: www.insanhaklari.gov.tr